IV EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 244)

Pirmasis skaitinys Sof 2, 3; 3, 12–13

Tarp jūsų paliksiu nuolankią ir kuklią tautą

Skaitinys iš pranašo Sofonijo knygos.

Ieškokite Viešpaties, visi krašto nuolankieji, kurie vykdote jo teisingumą; siekite teisumo, siekite nuolankumo, kad galėtumėte rasti prieglobstį Viešpaties įniršio dieną.

Paliksiu tavyje nuolankią ir kuklią tautą. Viešpaties vardas jiems bus prieglobstis, išsaugosiu Izraelio likutį. Jie blogai nesielgs ir melo nesigriebs. Apgaulingam liežuviui jų burnose vietos nebebus. Tuomet jie ganysis ir ilsėsis, nebebus kam jų gąsdinti.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 145 (146), 7. 8–9a. 9bc–10
(P.: Mt 5, 3)

P. Palaiminti beturčiai dvasia,
nes jų yra Dangaus Karalystė.

Arba: Aleliuja.

Amžiais jis savo pažado laikos, – *
gina teises nuskriaustųjų, *
alkaniems parūpina duonos.
Viešpats kalinius išvaduoja. – P.

Viešpats atveria akis akliesiems. *
Viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius,
Viešpats myli teisiuosius. *
Viešpats ateivius saugo. – P.

Globoja našlaitį ir našlę, *
bet supainioja nedorėlių kelią.
Viešpats viešpataus per amžius, *
tavo Dievas, per visas kartas, Zione!– P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 1, 26–31

Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams.

Tik pažvelkite, broliai ir seserys, kas gi jūs, pašauktieji, esate? Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų.

Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims – žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, – kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą.

Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, kad, anot Rašto, kas giriasi, girtųsi Viešpačiu.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Mt 5, 12a

P. Aleliuja. –Būkite linksmi ir džiūgaukite,
nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 5, 1–12a

Palaiminti beturčiai dvasia

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus, matydamas minias, užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė:

„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė.

Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.

Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė.

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 223