II EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 239)

Pirmasis skaitinys Iz 49, 3. 5–6

Aš padarysiu tave tautų šviesa,
kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Viešpats man pasakė: „Tu esi mano tarnas, Izraeli, per tave savo šlovę apreikšiu!“

Dabar tvirtai nusprendė Viešpats, kuris mane savuoju tarnu dar motinos įsčiose padarė, kad aš Jokūbą jam parvesčiau, – Izraelis pas jį būtų surinktas. Aš esu pagerbtas Viešpaties akyse, mano Dievas – manoji jėga!“

„Per maža, – sako jis, – tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo gimines ir sugrąžinti Izraelio likučius. Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa, kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 39 (40), 2 ir 4ab. 7–8a. 8b–9. 10
(P.: 8a ir 9a)

P. Aš ateinu, Viešpatie, vykdyti tavosios valios.

Kantriai aš Viešpaties laukiau, *
jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.
Man į lūpas įdėjo naują giesmę – *
šlovinimo giesmę mūsų Dievui. – P.

Tu davei man suprasti, *
kad kruvinos aukos ir grūdų atnašos tau nemielos,
deginamosios aukos nei atnašų už nuodėmę tu netrokšti. *
Tada tariau: „Štai ateinu aš!“ – P.

Raštų ritinyje man atskleista viskas; – †
mano džiaugsmas, Dieve, – vykdyti tavąją valią, *
tavo Mokymą širdy aš nešioju!“ – P.

Didžiojoje sueigoje skelbiau tavo išganymo rūpestį, – †
savo lūpų netramdžiau; *
tu, Viešpatie, turi tai žinoti. – P.

Antrasis skaitinys 1 Kor 1, 1–3

Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško korintiečiams pradžios.

Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas – Dievo Bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus.

Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 1, 14a. 12a

P. Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Visiems, kurie jį priėmė,
jis davė galią tapti Dievo vaikais. – P. Aleliuja.

Evangelija Jn 1, 29–34

Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes!

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu.“

Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 218