III ADVENTO SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 77)

Pirmasis skaitinys Iz 35, 1–6a. 10

Pats Dievas ateis ir mus išgelbės
Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai, krykštaus pražysdama dykvietė. Kaip lelija jinai žydėte sužydės ir džiūgaute džiūgaus laiminga. Jai suteikta bus Libano šlovė, Karmelio ir Šarono didingumas. Jie Viešpaties šlovę matys, didingumą mūsų Dievo.

Duokite jėgų pavargusioms rankoms, paremkite drebančius kelius, sakykite tiems, kurių širdis baiminasi:

„Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas, – kerštas ateina! Su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų išgelbėti.“

Tada atmerktos bus akliesiems akys, atvertos kurtiesiems ausys.

Tada raišasis šokinės tarytum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis.

Kuriuos Viešpats išlaisvino, tie sugrįš ir įžengs į Zioną su giesme, amžinu džiaugsmu vainikuoti. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liūdesys.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmė Ps 145 (146), 6c–7. 8–9a. 9bc–10
(P.: plg. Iz 35, 4)

P. Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.

Arba: Aleliuja.

Amžiais jis savo pažado laikos, – *
gina teises nuskriaustųjų,
alkaniems parūpina duonos. *
Viešpats kalinius išvaduoja. – P.

Viešpats atveria akis akliesiems. *
Viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius,
Viešpats myli teisiuosius. *
Viešpats ateivius saugo. – P.

Globoja našlaitį ir našlę, *
bet supainioja nedorėlių kelią.
Viešpats viešpataus per amžius, *
tavo Dievas per visas kartas, Zione! – P.

Antrasis skaitinys Jok 5, 7–10

Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti
Skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško.

Būkite kantrūs, broliai ir seserys, iki Viešpaties atėjimo. Antai ūkininkas laukia brangaus žemės vaisiaus, kantriai jį globodamas, kol sulaukia ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti.

Nemurmėkite, broliai ir seserys, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Imkite, broliai ir seserys, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžiu pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Iz 61, 1

P. Aleliuja. – Viešpaties dvasia ant manęs;
jis mane pasiuntė nešti
gerąją naujieną vargdieniams. – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 11, 2–11

Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“

Jėzus atsakė: „Keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama Geroji Naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi.“

Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią.

„Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias Dangaus Karalystėje didesnis už jį.“

Tai Viešpaties žodis.

Sena ABC, p. 43